สมัครสมาชิก

เพศ *

อายุ *

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริการเว็บไซต์ Thailand Insurtech Fair (TIF) เป็นบริการของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้บริการข้อมูลสินค้า และบริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับงาน Thailand InsurTech Fair  โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เว็บไซต์ TIF ทั้งหมด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ มีดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้สำนักงาน คปภ. เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้ หรือที่สำนักงาน คปภ. ได้รับหรือเข้าถึงจากระบบนี้หรือแหล่งอื่นตามที่สำนักงาน คปภ. มีอำนาจตามกฎหมาย ให้แก่บริษัทประกันภัย หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์การปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อการให้บริการใด ๆ สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ TIF ตามข้อตกลงนี้ รวมไปถึงจัดทำข้อมูลสถิติ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลต่างๆ

2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว
ผู้ใช้บริการจะควบคุมการใช้งาน จะต้องจัดเก็บรหัสประจำตัว หรือรหัสคุกกี้หรือรหัสเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ TIF หรือรหัสอื่นใด ที่สำนักงาน คปภ. มอบให้ไว้ เป็นความลับ และไม่เปิดเผย หรือกระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าว หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมาและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเอง โดยสำนักงาน คปภ. ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย


3. การใช้บริการ
ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ https://www.tif2023.com ของสำนักงาน คปภ.


4. การระงับการให้บริการ
4.1 ผู้ใช้บริการสามารถระงับการใช้บริการได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางอีเมล [email protected] ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
4.2 สำนักงาน คปภ. อาจมีการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณการใช้งาน ซึ่งหากมีข้อสงสัย หรือหากผู้ใช้บริการป้อนรหัสผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด สำนักงาน คปภ. อาจระงับการให้เข้าใช้บริการชั่วคราวจนกว่าผู้ใช้บริการจะติดต่อมายังสำนักงานหรือได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้งานระบบจากสำนักงานอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. สงวนสิทธิในการระงับการให้บริการได้ตลอดเวลาได้ตามที่สำนักงาน คปภ. เห็นสมควร

5. การเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอและตามวัตถุประสงค์และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ดังนี้
5.1 ชื่อ นามสกุล เพศ ช่วงอายุ อีเมล และช่องทางการได้รับข่าวสารงาน Thailand Insurtech Fair 2023 จะถูก เก็บ รวบรวม และประมวลผล เพื่อใช้ในการจัดทำสถิติ การประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสำนักงาน คปภ. ซึ่งจะถูกดำเนินการประมวลผลโดยสำนักงาน คปภ. หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับมอบหมาย

5.2 ประวัติการจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงหมายเลขไอพีแอดเดรส ของผู้ใช้บริการ จะถูกจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยสำนักงาน คปภ. หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของสำนักงาน คปภ. ได้ที่ https://www.oic.or.th/sites/default/files/privacy_policy.pdf