ประกันภัยสุขภาพ

คุณเจ็บไข้ เราจ่ายเงิน ให้ประกันไข้หวัดใหญ่ และ 5 โรคร้ายจากยุง คุ้มครองคุณและคนที่คุณรัก รับเงินก้อนพร้อมเงินชดเชยรายวัน เงื่อนไขการรับประกันภัย 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ แรกเกิด - 70 ปี 2. ซื้อกรมธรรม์ 1 คน /1 ฉบับ 3. มีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก 4. คุ้มครองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, B และ C 5. คุ้มครองไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสิกา โรคไข้สมองอักเสบ เจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยรถยนต์

ประกันชั้น 1 1คุ้มครองรถชนรถ / ชนไม่มีคู่กรณี 2คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้รถ น้ำท่วม 3คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

ประกันภัยประเภทอื่นๆ

ประกันภัยบ้านแสนรักคุ้มครองอะไรบ้าง 1. คุ้มครองภัยธรรมชาติ - น้ำท่วมบ้าน - ลมพายุ - แผ่นดินไหว - ลูกเห็บ 2. ภัยจากเหตุไฟไหม้ 3. ภัยจากเหตุฟ้าผ่า 4. ภัยจากระเบิด 5. ภัยยวดยาน 6. ภัยอากาศยาน 7. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ได้แก่ การรั่วไหลของน้ำจากท่อน้ำ น้ำฝนสาดเข้ามาในบ้าน 8. ภัยโจรกรรม

MEDIA PARTNERSHIP