เกี่ยวกับเรา

Office of Insurance Commission (OIC)ช่องทางการติดต่อ สำนักงาน คปภ.

สำนักงาน คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สำนักงาน คปภ. มีภารกิจ ดังนี้
1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

 


ที่อยู่ : 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

เว็บไซต์หลักของสำนักงานคปภ. : https://www.oic.or.th

OIC Line Official Account : @OICConnect

สายด่วน คปภ. : 1186

โทรศัพท์ : 0-2515-3999

โทรสาร : 0-2515-3970

Center of InsurTech, Thailand (CIT)


สำนักงาน คปภ. ก่อตั้งศูนย์ CIT (Center of InsurTech, Thailand) ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการใช้ InsurTech ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆด้านเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย

2. ส่งเสริมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีประกันภัยในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

3.สนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านประกันภัยผ่านเทคโนโลยีประกันภัย
4.เป็นเวทีระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech Startup) เพื่อนำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจประกันภัยของไทย ตลอดจนช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านการประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ CIT

ที่อยู่ : Center of InsurTech, Thailand (CIT) อาคารเลขที่ 8/8 ซอยวิภาวดี-รังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ : https://cit.oic.or.th/
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/InsurTechThailand

อินสตาร์แกรม : citthailand

MEDIA PARTNERSHIP